-->
       
       


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Świetlica Szkolna
Godziny pracy:

Dla klas I - III, tj. na ul. Augustynika godz. 6:50 – 17:00

Dla klas IV - VI, tj. na ul. Łańcuckiego - godz. 6:30 - 16.00Plan zajęć Obiady Koła zainteresowań Regulamin Życie świetlicyZajęcia w świetlicy szkolnej dla klas 1 - 3 SP w szkole przy ul. Augustynika 1 odbywają się od 6.30 do 17.00 z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Obiady są wydawane dla klas 1- 3 SP przy ul. Augustynika 1 w świetlicy szkolnej oraz dla klas 4-6, uczniów chętnych z gimnazjum i liceum - przy ulicy Łańcuckiego 10 również w świetlicy szkolnej (sala numer 5), na dużej przerwie czyli.

W miesiącach wrzesień, październik, maj i czerwiec od godz. 12:45 -17:00 dzieci przebywają na podwórku szkolnym, korzystając z gier i zabaw na świeżym powietrzu. Rodzice są zobowiązani zopatrzyć dzieci w odpowiedni ubiór.Obiady

Informacje o obiadach wydawnych uczniom w budynku przy ul. Augustynika 1:

Osoby chcące skorzystać z usług szkolnego cateringu zobowiązane są podpisać umowę z firmą cateringową na korzystanie z posiłków.
Rodzice z uczniami, wzorem ubiegłego roku, wybierają odpowiednią formę posiłku: np. tylko zupę, tylko drugie danie lub też cały obiad.

Codziennie rano wychowawcy zbierają zamówienia uczniów i przekazują osobie koordynującej, która prowadzi systematycznie spis zamówień, a pod koniec każdego miesiąca zlicza kwoty należne za posiłki i przesyła je do firmy cateringowej.
Firma cateringowa wystawia fakturę i przesyła rodzicom na podane w umowie maile. Rodzice wpłacają należne kwoty na podane w umowie konto firmy.

Informacje o obiadach wydawnych uczniom w budynku przy ul. Zawidzkiej 10:

Osoby chcące skorzystać z usług szkolnego cateringu zobowiązane są podpisać umowę z firmą cateringową na korzystanie z posiłków.
Rodzice z uczniami, wzorem ubiegłego roku, wybierają odpowiednią formę posiłku: np. tylko zupę, tylko drugie danie lub też cały obiad.

W przypadku stałych zamówień rodzice ustalają formę z nauczycielem świetlicy - p. Sylwią. W przypadku zamówień doraźnych - na sposób podany w wiadomości, która została przesłana dziennikiem elektronicznym na konto rodzica.

Koszt usług cateringowych:

Zestaw szkolny: 8,50 zł
Zestaw nauczycielski: 9,50 zł
Zupa szkolna: 3,50 zł
II danie szkolne: 7,00 zł
II danie nauczycielskie: 8,00 zł

JADŁOSPIS 03-07.06.19Numer konta wpłaty za obiady: WR Raiffeisen POLBANK 58175000090000000030244524

Dodatkowe zajęcia dla dzieci w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Informacje zostana podane po ustaleniu planu zajęć dodatkowych.
Czynniki warunkujące dobrą jakość pracy świetlicy w naszej szkole
 • wysoki poziom kompetencji wychowawców świetlicy,
 • ciepła, przyjazna atmosfera,
 • indywidualne traktowanie dziecka – wychowanka świetlicy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i stałości środowiska,
 • pomoc w nauce – odrabianie lekcji,
 • zapewnienie warunków do rekreacji,
 • zapewnienie uczniom szkoły podstawowej zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 • duży nacisk na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – koła zainteresowań.


Regulamin Świetlicy Szkolnej

Świetlica Szkolna przy Katolickiej Szkole Podstawowej jest placówką oświatową, mającą na celu zapewnienie uczniom bezpłatnej, zorganizowanej opieki wychowawczej i zagospodarowanie im czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.
  Założenia ogólne:

 • Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów rodziców pracujących.
 • Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy.
 • Zapisani uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach: 6:30 – 17:00.
 • Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej o godzinie 17:00.
 • Rodzice wybierający dziecko ze świetlicy zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka. W wyjątkowych sytuacjach ucznia może odebrać osoba pisemnie upoważniona przez prawnych opiekunów. Dzieci z klas pierwszych wychodzą do domu pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci z klas II i III mogą wychodzić samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
 • Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 • Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą korzystać z obiadów. Obiady są wydawane podczas pory obiadowej tzn. od 12.40 - 13.00 w klasach I-III (ul. Augustynika) oraz od 12:25 do 12:45 w pozostałych klasach (ul. Łańcuckiego).
 • Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste, zgubione przez dzieci.
 • W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą całkowite koszty naprawy.
 • Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy, zapoznają się z Regulaminem Świetlicy i akceptują go, potwierdzając powyższy fakt pisemnie.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.